Reconstruction of a shopping mall

2020 7220 м2 Vitebsk, Kosmonavtov St.